Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att utreda hur artikel 10d i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/719 av den 29 april 2015 om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen ska genomföras Diarienummer: I2019/02026/TM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen och Trafikverket att tillsammans utreda och föreslå de åtgärder som krävs för att genomföra artikel 10d i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/719 av den 29 april 2015 om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att lämna en redogörelse för existerande system för vägning av fordon och en analys av huruvida dessa uppfyller Sveriges åtaganden enligt artikel 10d i direktivet. Direktivets alternativ med ombordsystem för vägning som installeras i fordon och automatiska system som installeras i väginfrastrukturen ska utredas. Vidare ska redovisningen inkludera förslag till hur Sveriges åtaganden enligt artikel 10d i direktivet kan uppfyllas. Eventuella nödvändiga författningsförslag ska lämnas. Redovisningen ska dessutom inkludera en beskrivning av vilka ekonomiska och övriga konsekvenser förslagen till åtgärder får för enskilda personer, företag och myndigheter. Vid eventuella kostnader för staten ska förslag på finansiering lämnas.

Trafikverket och Transportstyrelsen ska vid genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter från Polismyndigheten och andra berörda myndigheter, branschföreträdare, intresseorganisationer och eventuella berörda fackförbund.

Trafikverket och Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget till
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 mars 2020.