Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att samordna det fransk-svenska strategiska partnerskapet avseende elvägar Diarienummer: I2019/02362/US

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att samordna den del av det fransksvenska innovationspartnerskapet som avser elvägar. Inom ramen för uppdraget ska Trafikverket ta fram en handlingsplan (road-map) för de konkreta åtgärder som ska genomföras inom ramen för samarbetet under den kommande tvåårsperioden.

Ladda ner:

Arbetet ska samordnas med det arbete som sker inom ramen för det tysksvenska innovationspartnerskapet.

Uppdraget ska genomföras med stöd av Statens energimyndighet,
Transportstyrelsen och Elsäkerhetsverket. Vidare ska  Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet ges möjlighet att lämna synpunkter under uppdragets gång.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 mars varje år, med början 2020. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 oktober
2022.