Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att revidera svensk bokföringsrapport för brukad skogsmark inklusive skoglig referensnivå för perioden 2021–2025 Diarienummer: N2019/02782/SMF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att, utifrån EU-kommissionens tekniska rekommendationer och med tidigare redovisat uppdrag i frågan som bas, utarbeta underlag till en reviderad svensk bokföringsrapport för brukad skogsmark inklusive skoglig referensnivå för perioden 2021–2025 som följer av kraven på information och metoder i EU:s klimatramverk 2021–2030.

Ladda ner:

SLU ska samarbeta med relevanta myndigheter så att uppdraget kan genomföras baserat på aktuella och korrekta data samt metoder. Målet är att referensnivån i möjligaste mån ska ge utrymme för högsta möjliga hållbara avverkningsnivå. SLU ska i detta arbete beakta

  • den så kallade LULUCF-förordningens regler för hur bokföringsrapport och skoglig referensnivå ska utformas,
  • EU-kommissionens tekniska rekommendationer (LULUCF-förordningen artikel 8.6 andra stycket) och den tekniska bedömningen (LULUCF-förordningen artikel 8.6 första stycket) avseende den svenska bokföringsrapporten,
  • Miljö- och jordbruksutskottets ståndpunkt i frågan (Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:15),
  • framtida konsekvenser av dynamiska åldersrelaterade skogsegenskaper för att inte i onödan begränsa skogsbrukets intensitet som en central förutsättning för hållbar skogsbrukspraxis, i syfte att upprätthålla eller stärka långsiktiga kolsänkor (se LULUCF-förordningen artikel 8.5 andra stycket), 
  • erfarenheter från andra medlemsländer med liknande förutsättningar som Sverige och deras utformning av den nationella bokföringsrapporten, samt
  • naturskyddets effekter på referensnivån.

I uppdraget ingår även att utarbeta en teknisk redogörelse för hur det reviderade förslaget skiljer sig från den ursprungliga bokföringsrapporten (dnr M2019/00180/KL). Den tekniska redogörelsen ska struktureras utifrån EU-kommissionens tekniska rekommendationer.

SLU ska löpande stämma av med Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Miljödepartementet) under arbetets gång.

SLU får för uppdragets genomförande under 2019 använda sammanlagt 700 000 kronor som ska belasta anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket, anslagspost 3 Nationellt skogsprogram. Medlen ska betalas ut efter rekvisition ställd till Skogsstyrelsen. Rekvisitionen ska ske senast den 15 november 2019. En ekonomisk uppföljning ska lämnas senast den 28 februari 2020 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Skogsstyrelsen på bankgiro 787-8606 senast den 28 februari året efter rekvisitionen.

Uppdraget ska redovisas senast den 22 november 2019 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).