Uppdrag om tillgång till uppgifter om expediering av läkemedel för djur Diarienummer: S2018/05389/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt E-hälsomyndigheten, Statens jordbruksverk och Läkemedelsverket att se över vilka uppgifter om expedieringar av förskrivningar för djur som öppenvårdsapoteken bör lämna till E-hälsomyndigheten. Detta för behandling och utlämnande till andra myndigheter och enskilda veterinärer för ändamål som rör uppföljning, statistik och tillsyn.

Ladda ner:

Offentlighet och sekretess

I uppdraget ingår bland annat att bedöma hur det föreslagna uppgiftslämnandet förhåller sig till offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Myndigheterna ska överväga om det finns behov av att ändra eller komplettera befintliga bestämmelser om sekretess eller sekretessbrytande bestämmelser.

Samverkan mellan berörda

E-hälsomyndigheten ska samordna uppdraget och inhämta underlag och synpunkter från övriga myndigheter. Övriga myndigheter ska bistå med underlag, analyser och förslag utifrån sina ansvarsområden.

Läkemedelsverket ska efter nära dialog med E-hälsomyndigheten, Jordbruksverket och länsstyrelserna föreslå författningsändringar som krävs

Utöver samarbetet mellan de myndigheter som omfattas av uppdraget ska synpunkter inhämtas från andra relevanta myndigheter, intresseorganisationer och andra aktörer som berörs.

E-hälsomyndigheten ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet senast den 15 januari 2020. Läkemedelsverket ska redovisa sina författningsförslag i en särskild rapport vid samma tidpunkt.