Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att beskriva behovet av och tillgången till särskilda boendeformer för äldre Diarienummer: S2019/03789/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att på nationell nivå beskriva behov av och tillgång till platser i särskilt boende för äldre i biståndsbedömt trygghetsboende enligt socialtjänstlagen.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska analysera vad som utmärker de kommuner som har brist på särskilda boendeformer för äldre jämfört med de kommuner som inte har brist.

Uppföljning av antal platser

Utifrån dagens kunskaper ska myndigheten föreslå hur man ska kunna följa utvecklingen av antalet platser. Socialstyrelsen ska samråda med Boverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och andra relevanta aktörer.

Socialstyrelsen ska senast den 1 september 2020 redovisa uppdraget till Socialdepartementet.