Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att stödja en samverkansarena för besöksnäringens utveckling Diarienummer: N2019/03018/RTL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att i en uppstartsfas stödja uppbyggnaden av en samverkansarena för besöksnäringen. Samverkansarenan ska fungera som en samlingspunkt för besöksnäringen och andra turismaktörer och bidra till en hållbar utveckling av turism och besöksnäring i hela Sverige.

Ladda ner:

Syftet med samverkansarenan är att den ska företräda besöksnäringens intressen, inklusive dess små och medelstora företag, formulera besöksnäringens behov och ha en drivande roll i näringens utveckling.

Med uppdragets genomförande ska Tillväxtverket stödja och underlätta för besöksnäringen att utveckla en samverkansarena för förbättrad samordning mellan företag och organisationer inom besöksnäringen. Samverkansarenan ska ägas, drivas och fortsättningsvis finansieras av dessa företag och organisationer. Tillväxtverket ska stötta näringens företag och organisationer i arbetet att:

  • identifiera vad samverkansarenan ska åstadkomma och hur den ska bidra till besöksnäringens långsiktiga utvecklingsförmåga,
  • bedöma inom vilka områden samverkansarenan bör vara verksam
    och hur samverkan med andra närliggande branscher kan utvecklas.

Tillväxtverket får för uppdragets genomförande använda högst 3 miljoner kronor. Kostnaderna för uppdraget ska belasta anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder anslagsposten 22 – del till Kammarkollegiet inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt för budgetåret 2019. Medlen betalas ut efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 6 december 2019.Tillväxtverket får avsätta högst fem procent av medlen för programanknutna kostnader. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet, med kopia till Regeringskansliet (Näringsdepartementet), senast den 30 november 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet på bankgiro 5052–5781 senast den 30 november 2020. Redovisning, rekvisition och återbetalning ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2021.