Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för kulturanalys att göra en översyn av den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten Diarienummer: Ku2019/01972/KO

Publicerad

I uppdraget ingår att analysera hur de kulturpolitiska insatserna kan påverka den konstnärliga friheten, såväl inom bidragsgivning som inom verksamhetsstyrningen. Översynen ska omfatta konstområdet men inte behandla de sektorer som regleras genom speciallagstiftning (dvs. arkiv, bibliotek, museer och kulturmiljö).

Ladda ner:

Översynen av bidragsgivningen ska avgränsas till kulturpolitiska insatser på statlig nivå. När det gäller verksamhetsstyrningen ska fokus vara på lokal och regional nivå. Tillämpningen av principen om armlängds avstånd i verksamhetsstyrningen bör särskilt belysas.

Framställning från Myndigheten för kulturanalys om förlängd tid för uppdraget

Tiden för genomförande av uppdraget förlängs. Uppdraget ska istället redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 10 juni 2021.