Ändring av uppdraget att inrätta ett innovationskluster för flytande biogas Diarienummer: N2019/03150/BI

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 9 maj 2018 om uppdrag att inrätta ett innovationskluster för flytande biogas (dnr N2018/02934/FÖF) beräknar regeringen avsätta 105 miljoner kronor 2021.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 9 maj 2018 att uppdra åt Statens energimyndighet att utlysa medel för utveckling och användning av flytande biogas i kombination med inrättandet av ett innovationskluster för flytande biogas.

Vidare berälmade regeringen avsätta 115 miljoner kronor för 2021. Mot bakgrund av riksdagens beslut om minskning av anslag 1:5 Näringslivsutveckling i samband med vårändringsbudgeten för 2019 (prop. 2018/19:99 utg.omr. 24, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288), finner regeringen att det finns skäl att omfördela medel inom anslaget.