Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige Diarienummer: S2019/05187/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att med Inspektionen för vård och omsorg och Läkemedelsverket utreda om det – ur ett patientsäkerhetsperspektiv – finns förutsättningar att tillåta att medicintekniska engångsprodukter reprocessas och återanvänds i Sverige.

Ladda ner:

Om Socialstyrelsen bedömer att sådana förutsättningar finns ska myndigheten bland annat utreda om undan¬tagen enligt Europaparlamentets och rådets för¬ordning om medicintekniska produkter bör kunna tillämpas.

Paketering, förvaring och förvaringstid

Socialstyrelsen ska ta hänsyn till sådant som har med paketering, förvaring och förvaringstid att göra vid återanvändning av engångsprodukter. Myndigheten ska också redovisa för och nackdelar med verksamheten. Socialstyrelsen ska uppskatta konsekvenser och kostnader om reprocessning och återanvändning av engångsprodukter antingen tillåts eller inte tillåts i Sverige.

Hämta in synpunkter från berörda aktörer

Socialstyrelsen ska hämta in synpunkter från bland andra Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Swedish Medtech, Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) och Steriltekniska föreningen.

Socialstyrelsen ska redovisas uppdraget till Regeringskansliet senast den 31 december 2020.