Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag till Business Sweden att genomföra åtgärder under 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrategin Diarienummer: N2019/03242/JL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) att genomföra nedan beskrivna åtgärder under åren 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrategin för att uppnå livsmedelsstrategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig. Uppdragen som Business Sweden ska genomföra syftar att utveckla pågående insatser inom främst det strategiska området Konsument och marknad, vilket har som mål att konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val, exempelvis av närproducerat och ekologiskt. Marknaden för livsmedel ska kännetecknas av en väl fungerande konkurrens. Den svenska livsmedelsexporten ska ges förutsättningar att öka för att möta efterfrågan på relevanta marknader.

Ladda ner:

  1. Genomföra ett livsmedelsexportprogram med fokus på små och
    medelstora företag
  2. Fortsatt satsning på livsmedelsexportansvariga hos Business Sweden stationerade på potentiella tillväxtmarknader
  3. Ett regionalt exportprogram för livsmedelsföretag inom ramen för Business Swedens regionala exportrådgivning