Uppdrag till Formas att finansiera forskningsprogrammet för livsmedel inom ramen för livsmedelsstrategin under 2020 Diarienummer: N2019/03246/SMF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) att finansiera det nationella forskningsprogrammet för livsmedel under 2020 (N2017/03897/SK).

Ladda ner:

Det nationella forskningsprogrammet ska bidra till att uppnå livsmedelsstrategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig. Forskningsprogrammet är en åtgärd inom livsmedelsstrategins strategiska område Kunskap och innovation, vilket har som mål att stödja kunskaps- och innovationssystemet för att bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. För uppdragets genomförande får Formas använda högst 47 miljoner kronor under 2020. Utgifterna för uppdraget ska belasta det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, upptagna anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 3. Stöd till företag får beviljas i enlighet med förordningen (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. En redovisning av uppdragets genomförande och en ekonomisk redovisning ska lämnas senast den 28 februari 2021 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Tillväxtverket (samordnande myndighet). En slutredovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) och Tillväxtverket senast den 28 februari 2026.