Uppdrag till Sveriges lantbruksuniversitet att genomföra åtgärder under 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrategin Diarienummer: N2019/03244/SMF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att genomföra åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin för att uppnå livsmedelsstrategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig.

Ladda ner:

Dessa åtgärder svarar främst mot det strategiska området Regler och villkor samt Kunskap och innovation, vilket har som mål att stödja kunskaps- och innovationssystemet för att bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Uppdragen som SLU ska genomföra syftar till att säkerställa tillgång till nya växtsorter anpassade för svenska odlingsförhållanden, vilket är av stor vikt för en stärkt konkurrenskraft i jordbruket i ett förändrat klimat. Ett kompetenscentrum för växtförädling inrättades vid SLU efter att medel anvisats i budgetpropositionen för 2018 för att tillgodose detta behov.

Regeringen uppdrar åt SLU att utveckla kompetenscentrum för
växtförädling, SLU Grogrund, och att fortsätta utveckla avelsarbete på
regnbåge för att förbättra den odlade fiskens egenskaper i enlighet med regeringens beslut från den 23 mars 2017 (N2017/02366/SUN).

För dessa ändamål avsätts 20 miljoner kronor för kompetenscentrum för växtförädling, SLU Grogrund, och 1 miljon kronor för arbetet med att förbättra avelsarbetet på regnbåge under 2020.

För perioden 2021–2025 beräknas 10 miljoner kronor per år för kompetenscentrum för växtförädling, SLU Grogrund, och 1 miljon kronor per år för arbetet med att förbättra avelsarbetet på regnbåge.

SLU får rekvirera ovan angivna medel som ska belasta utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 4.

En redovisning av uppdragets genomförande och en ekonomisk redovisning ska lämnas senast den 28 februari varje år från och med 2021 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket (samordnande myndighet). En slutredovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) och Tillväxtverket senast den 28 februari 2026.