Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Förlängd tid för uppdraget att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen (SLU) Diarienummer: N2020/00262/SMF

Publicerad

Regeringen förlänger Sveriges lantbruksuniversitets uppdrag, N2016/00269/SK, att bidra till att aktivt genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen, KOM (2009)248, i enlighet med 2016 års beslut. Sveriges lantbruksuniversitet ska senast den 31 januari 2021 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) över genomförandet av uppdraget från föregående kalenderår.

Ladda ner:

Skäl för regeringsbeslut

Uppdraget förlängs med ett år i syfte att bidra med kontinuitet i väntan på att processen med att omarbeta kommissionens handlingsplan för genomförandet av strategin har avslutats.

Regeringen bedömer det som lämpligt att avvakta denna process innan regeringen tar ställning till förnyade långsiktiga regeringsuppdrag.