Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att följa upp patientlagens genomslag Diarienummer: S2020/02828/FS

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att följa upp patientlagens genomslag. Uppdraget innebär att Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska analysera patientlagens efterlevnad, analysera patienters inställning till de valmöjligheter som följer av lagen, samt analysera vad individers möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppen vård har inneburit för hälso­ och sjukvården.

Ladda ner:

I uppdraget ingår det även att redogöra för exempel på andra pågående insatser som myndigheter, huvudmän och vårdgivare har tagit initiativ till och som syftar till att stärka patientens ställning i svensk hälso- och sjukvård.Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska dessutom ge förslag på hur patientens ställning kan stärkas ytterligare, med utgångspunkt i principen vård efter behov. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska samverka med berörda aktörer på området.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2021.