Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att genomföra åtgärder i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin (Jordbruksverket) Diarienummer: N2020/01012/DL, N2019/03259/DL (delvis), N2017/06252/JL (delvis)

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att genomföra nedan beskrivna åtgärder under åren 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrategin i syfte att bidra till uppfyllelsen av strategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att inleda nya insatser inom främst det strategiska området Konsument och marknad, vilket har som mål att konsumenter ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val. Dessa åtgärder är en del av det s.k. vildsvinspaketet i livsmedelsstrategins handlingsplan del 2 (N2019/03241/JL).

Åtgärder som ska genomföras 2020

Främjande av vildsvinskött

Jordbruksverket ska utlysa medel under 2020 för åtgärder som bidrar till att mer vildsvinskött når konsumenter. Detta uppnås genom satsningar på marknadsföring, informationsspridning samt stärkt kommunikation och samarbete mellan berörda parter i hela livsmedelskedjan. Det kan även omfatta kunskapshöjande åtgärder med fokus på förädling, exempelvis mathantverk. Satsningarna kan rikta sig mot hela den potentiella marknaden och inkludera måltidsupplevelser i hemmet, på restaurang och i den offentliga sektorn.

Jordbruksverket får för åtgärdens genomförande använda 7 miljoner kronor under 2020, varav 1 miljon kronor öronmärks för åtgärder mot den offentliga sektorn. Stöd får beviljas i enlighet med förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin efter ytterligare beslut från regeringen avseende anpassningar av förordningen.

Vidareutveckling av Smittsäkrad besättning gris

Jordbruksverket ska stödja arbetet med att vidareutveckla smittskydds-programmet Smittsäkrad besättning gris. Syftet är att stärka tamgris-besättningarnas generella smittskydd med särskilt fokus på skyddet mot afrikansk svinpest.

Jordbruksverket får för åtgärdens genomförande använda 1 miljon kronor under 2020, varav 500 000 kronor ska användas till smittskyddsprogrammet Smittsäkrad besättning gris. Stödet ges enligt de villkor som gäller för anslag 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, anslagspost 2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar i regleringsbrevet för Jordbruksverket 2020.

Åtgärder som ska genomföras 2021–2025

Vildsvinskött i offentliga måltider

Jordbruksverket ska utlysa medel 2021–2025 för åtgärder som bidrar till att mer vildsvinskött når konsumenter inom den offentliga sektorn. Detta uppnås genom satsningar på informationsspridning samt stärkt kommunikation och samarbete mellan berörda parter i hela kedjan. Satsningarna kan innebära att sprida information om potentialen för vildsvinskött i den offentliga sektorn och möjligheter till upphandling av vildsvinskött. Åtgärden kan även bidra till att facilitera nätverk mellan berörda aktörer.

För 2021–2025 beräknas 1 miljon kronor årligen för åtgärden. Stöd får beviljas i enlighet med förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin.  

Vidareutveckling av Smittsäkrad besättning gris

Jordbruksverket ska årligen 2021–2025 fördela medel för att vidareutveckla smittskyddsprogrammet Smittsäkrad besättning gris. Syftet är att stärka tamgrisbesättningarnas generella smittskydd med särskilt fokus på skyddet mot afrikansk svinpest.

För 2021–2025 beräknas 1 miljon kronor årligen för åtgärden. Stödet ges enligt villkor motsvarande dem som nu gäller för anslag 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, anslagspost 2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar i regleringsbrevet för Jordbruksverket 2020.

Utvärdering av åtgärdernas effekt

Jordbruksverket ska under 2025 genomföra en utvärdering av alla åtgärder som varit en del av vildsvinspaketet. Jordbruksverket ska redovisa utvärderingen till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2026.

För 2025 beräknas 1 miljon kronor för åtgärden.

Utgifter för och redovisning av uppdraget

Utgifterna för åtgärderna i uppdraget ska belasta utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 1. 

En redovisning av uppdragets genomförande och en ekonomisk redovisning per åtgärd ska lämnas senast den 28 februari varje år från och med 2021 till regeringen (Näringsdepartementet) och Tillväxtverket (samordnande myndighet för livsmedelsstrategin). En slutredovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning per åtgärd ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) och Tillväxtverket senast den 28 februari 2026.