Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att genomföra åtgärder i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin (länsstyrelserna) Diarienummer: N2020/01011/DL, N2019/03259/DL (delvis), N2017/06252/JL (delvis)

Publicerad

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att genomföra nedan beskrivna åtgärder under åren 2020–2022 inom ramen för livsmedelsstrategin i syfte att bidra till uppfyllelsen av strategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att inleda nya insatser inom främst det strategiska området Konsument och marknad, vilket har som mål att konsumenter ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val. Dessa åtgärder är en del av det s.k. vildsvinspaketet i livsmedelsstrategins handlingsplan del 2 (N2019/03241/JL).

Åtgärder som ska genomföras 2020

Anpassa Primör för registrering av jägare  

Länsstyrelsen i Kronobergs län ska anpassa det befintliga it-systemet för primärproducenter (Primör) för att även inkludera jägare som får leverera små mängder vildsvinskött direkt till konsumenter. Arbetet ska koordineras med Livsmedelsverkets föreskriftsarbete (N2020/01010/DL).

Länsstyrelsen i Kronobergs län får för åtgärdens genomförande använda 1 miljon kronor under 2020.

Kartläggning av befintliga uppsamlingscentraler

Länsstyrelserna ska genomföra en nationell kartläggning av befintliga uppsamlingscentraler som kan användas för tillfällig förvaring av fällda vilt i väntan på vidare transport till en vilthanteringsanläggning.

Länsstyrelsen i Kronobergs län ska samordna arbetet och redovisa kartläggningen till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2021. Länsstyrelserna får för åtgärdens genomförande använda 1,5 miljoner kronor under 2020.

Åtgärder som ska genomföras 2021

Revidering av regionala förvaltningsplaner för vildsvin

Länsstyrelsen i Blekinge län, Dalarnas län, Gotlands län, Gävleborgs län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län och Östergötlands län ska, utifrån Naturvårdsverkets revidering av den nationella förvaltnings-planen för vildsvin, revidera de regionala förvaltningsplanerna för vildsvin. Arbetet ska samordnas av Länsstyrelsen i Kronobergs län. De regionala förvaltningsplanerna ska ha tydliga regionala målsättningar för vildsvins-förvaltningen. I arbetet med revidering av de regionala förvaltningsplanerna ska relevanta lokala och regionala aktörer bjudas in att delta.

Länsstyrelsen i Kronobergs län ska samordna redovisningen av förvaltningsplanerna till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 januari 2022. För 2021 beräknas 1 miljon kronor för åtgärden.

Åtgärder som ska genomföras 2022

Registervård

Länsstyrelsen i Kronobergs län ska verka för att jägare som vill leverera små mängder vildsvinskött direkt till konsumenter registrerar sig i it-systemet för primärproducenter (Primör) och att registret hålls uppdaterat.

För 2022 beräknas 1 miljon kronor för åtgärden.

Utgifter för och redovisning av uppdraget

Utgifter för åtgärderna i uppdraget ska belasta utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 8.

En slutredovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning per åtgärd ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) och Tillväxtverket (samordnande myndighet för livsmedelsstrategin) senast den 28 februari 2023.