Uppdrag att genomföra åtgärder i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin (Livsmedelsverket) Diarienummer: N2020/01010/DL, N2019/03259/DL (delvis), N2017/06252/JL (delvis)

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att genomföra nedan beskrivna åtgärder under åren 2020–2022 inom ramen för livsmedelsstrategin i syfte att bidra till uppfyllelsen av strategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att inleda nya insatser inom främst det strategiska området Konsument och marknad, vilket har som mål att konsumenter ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val. Dessa åtgärder är en del av det s.k. vildsvinspaketet i livsmedelsstrategins handlingsplan del 2 (N2019/03241/JL).

Åtgärder som ska genomföras 2020–2022

Utreda system för subventioner

Livsmedelsverket ska utreda och lämna förslag på ett system för hantering av subventioner avseende vildsvin för trikinanalyser, cesiumanalyser och hantering av riskavfall. Hantering av riskavfall omfattar destruktion av slaktkroppar med tillhörande organ som innehåller trikiner eller har en cesiumhalt som överstiger 1 500 Bq per kilo kött. Förslaget ska inkludera vem som ska administrera subventionerna och kostnader förknippade med detta. Vidare ska förslaget inkludera en statsstödsanalys för samtliga subventioner. Slutligen ska förslaget utformas med hänsyn till att uppnå en låg administrativ börda för alla inblandade aktörer.

Uppdraget ska genomföras i samarbete med Statens jordbruksverk (Jordbruksverket). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2020.

Framtagande av förslag till ny lagstiftning

Livsmedelsverket ska ta fram underlag för en svensk anmälan till Europeiska kommissionen om nationella bestämmelser som möjliggör för jägare att överlämna små mängder vildsvinskött direkt till konsument och små mängder vildsvin med päls till lokala detaljhandelsanläggningar. I uppdraget ingår att lämna förslag på såväl förordningsändringar som nya föreskrifter.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2021.

Uppdatera vägledningar

Livsmedelsverket ska revidera vägledande information för jägares direkta leverans av små mängder utifrån de nya bestämmelserna som möjliggör jägarens leverans av små mängder vildsvinskött till konsument och små mängder vildsvin med päls till lokala detaljhandelsanläggningar. Vidare ska Livsmedelsverket ta fram ny vägledande information för kommunala kontrollmyndigheter avseende detaljhandelsanläggningar och länsstyrelserna avseende uppsamlingscentraler. I detta arbete ingår även att genomföra utbildning för kontrollmyndigheterna.

Informationsinsatser för företag

Livsmedelsverket ska genomföra informationsinsatser för företag, i synnerhet lokala detaljhandelsanläggningar som hanterar vilt, om den nya lagstiftningen och vägledningar avseende små mängder av vildsvin.

Uppdatera branschriktlinjer

Livsmedelsverket ska stödja branschen i att uppdatera befintliga branschriktlinjer för vilthanteringsanläggningar och att ta fram nya för de lokala detaljhandelsanläggningarna.

Livsmedelsverket får för åtgärdernas genomförande använda 2 miljoner kronor under 2020. För 2021–2022 beräknas 1 miljon kronor årligen för åtgärderna.

Utgifter för och redovisning av uppdraget

Utgifterna för åtgärderna i uppdraget ska belasta utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 2. 

En slutredovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning per åtgärd ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) och Tillväxtverket (samordnande myndighet för livsmedelsstrategin) senast den 28 februari 2023.