Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att utreda ett samlat digitalt system för spårbarhet av vildsvinskött inom ramen för livsmedelsstrategin (SVA) Diarienummer: N2020/01013/DL, N2019/03259/DL, N2017/06252/JL (delvis)

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att utreda förutsättningarna att skapa ett samlat digitalt system för spårbarhet av vildsvinskött under 2020–2021 inom ramen för livsmedelsstrategin.

Ladda ner:

Det digitala systemet ska medföra att spårbarheten upprätthålls för varje skjutet vildsvin, från jägare till konsument. Informationen ska göras tillgänglig för konsumenter. I uppdraget ingår att utreda vem som ska äga och förvalta systemet, kostnader förknippade med detta och hur eventuella kostnader ska finansieras. SVA ska inhämta synpunkter från Livsmedelsverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län rörande spårbarheten.

Syftet med uppdraget är bidra till uppfyllelsen av livsmedelsstrategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig. I uppdraget ingår att inleda en ny insats inom främst det strategiska området Konsument och marknad, vilket har som mål att konsumenter ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val. Dessa åtgärder är en del av det s.k. vildsvinspaketet i livsmedelsstrategins handlingsplan del 2 (N2019/03241/JL).

En delredovisning av uppdraget ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2021. En slutredovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) och Tillväxtverket (samordnande myndighet för livsmedelsstrategin) senast den 28 februari 2022. SVA får för åtgärdens genomförande använda 0,5 miljoner kronor under 2020. För 2021 beräknas 1 miljon kronor för åtgärden.

Utgifter för uppdraget ska belasta utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 9.