Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon i byggreglerna

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på laddinfrastuktur för elfordon vid ny- och ombyggnad. Redovisningen av konsekvenser ska baseras på den konsekvensutredning som Boverket har lämnat i rapporten Nya krav på laddinfrastuktur för laddfordon, rapport 2019:15 (dnr 12019/01695/E) och särskilt belysa
samhällsekonomiska konsekvenser och direkta och indirekta effekter för utsläppen av växthusgaser av att kravnivåerna ändras.

Ladda ner:

Boverket ska även ta ställning till om någon av de möjligheter till undantag som ges i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och direktiv 2012/27 /EU om energieffektivitet ska tillämpas. De undantag som anges i plan- och byggförordningen (2011:338) omfattas inte av uppdraget.

Boverket ska redovisa konsekvenser av att införa följande kravnivåer: För byggnader som inte är avsedda för bostäder

  • Krav för alla parkeringar med minst fem parkeringsplatser.
  • Ledningsinfrastruktur till alla parkeringsplatser.
  • Installation av laddningspunkter vid 20 procent av platserna.
  • Motsvarande krav enligt ovan för ouppvärmda byggnader ( ouppvärmda byggnader omfattas inte av direktiv [EU] 2018/844).

I redovisningen ska Boverket göra skillnad på parkeringsplatser som är avsedda att användas längre eller kortare tid.