Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att utreda kompletterande krav i byggreglerna för byggnaders energiprestanda Diarienummer: I2020/01671/E

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att i samverkan med Statens energimyndighet (Energimyndigheten) ta fram ett förslag om hur ett kompletterande krav som utgår ifrån byggnadens energibehov, dvs. använd energi, ska utformas med beaktande av samhällsekonomiska konsekvenser. Vidare ska eventuellt behov av att komplettera byggreglerna med ett krav för solvärmelast utredas. Vid behov ska författningsförslag lämnas.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att redovisa vad eventuella kompletterande krav skulle innebära i form av ökade kostnader, påverkan på förutsättningar för byggande och påverkan på byggnaders energiprestanda samt samhällsekonomiska och andra konsekvenser. I uppdraget ingår även att inhämta synpunkter från berörda aktörer och branscher.

Boverket ska vid genomförandet av uppdraget och i de förslag som lämnas beakta regeringens bedömningar i skrivelsen Byggnaders energiprestanda (skr. 2018/19:152) om att byggreglerna på ett kostnadseffektivt sätt ska bidra till teknikneutrala val av uppvärmningssystem som inte är fossilbränslebaserade, långsiktigt energieffektiva byggnader med bra klimatskärm och en effektiv elanvändning i uppvärmningen samt att byggreglerna också ska beakta effektutmaningen, dvs. tillgången på el även under årets kallaste vinterdagar. I detta ingår att säkerställa att konkurrensneutraliteten mellan hållbara, icke-fossilbränslebaserade, uppvärmningssystem inte snedvrids av reglerna om undantag för förnybar energi som alstras inom byggnadens tomtgräns. Vidare ska Boverket beakta de energi- och klimatpolitiska målen samt relevant EU-lagstiftning.

I uppdraget ingår inte att göra en översyn av systemgränsen för huvudkravet för energiprestanda i byggreglerna.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 19 november 2021.