Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att utveckla digitaliseringen av verksamhetsstöd för den gemensamma jordbrukspolitiken Diarienummer: N2020/01636/JL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att tillsammans med Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och länsstyrelserna utveckla digitaliseringen av verksamhetsstöd.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att analysera samt ge förslag till förbättringar avseende:

  • Jordbruksverkets hantering av de rekommendationer som Expertgruppen för digitala investeringar (SOU 2018:72) lämnade till Jordbruksverket i augusti 2018,
  • Jordbruksverkets och länsstyrelsernas planering avseende det digitala verksamhetsstödet inför den gemensamma jordbrukspolitiken 2021–2027 med avseende på effektivisering, riskanalys, riskhantering, kompetensförsörjning samt bedömning av kundnytta och nyttorealisering i samband med Jordbruksverkets investeringar i digitala system och
  • hur det digitala verksamhetsstödet för den gemensamma jordbrukspolitiken 2021–2027 kan bli ett mer kostnadseffektivt, och rättssäkert system samt hålla en hög kvalité var gäller utbetalningar, kontroller och redovisningsmöjligheter.

Digg får för uppdraget rekvirera högst 2 000 000 kronor för 2020. Kostnaderna ska belasta anslaget 1:8 Statens jordbruksverk under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).