Uppdrag till Elsäkerhetsverket och Försvarsmakten att utreda elektromagnetiska störningar på totalförsvarets verksamheter

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Elsäkerhetsverket och Försvarsmakten att utreda elektromagnetiska störningar på totalförsvarets verksamheter.

Ladda ner:

Enligt uppdraget ska Elsäkerhetsverket och Försvarsmakten
− undersöka om och under vilka omständigheter åtgärder och
anläggningar som kan omfattas av plan- och byggregelverket, t.ex.
solenergianläggningar, transformatorstationer och ljusskyltar, kan orsaka elektromagnetiska störningar på verksamheter inom eller i anslutning till områden för riksintresset för totalförsvaret, och
− analysera risken för att sådana störningar påtagligt kan försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av totalförsvarets anläggningar eller på
annat sätt vara oförenliga med riksintresset för totalförsvaret.

Om det bedöms tillräckligt kan uppdraget utföras genom att relevant
tillgängligt underlag sammanställs och redovisas.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet, med kopia till Försvarsdepartementet och Infrastrukturdepartementet) senast den 15 december 2020.