Uppdrag att analysera behovet av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs större vägar Diarienummer: I2020/02588

Publicerad

Utbyggnaden av laddinfrastruktur bör ske i sådan takt att den inte blir ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn. Regeringen uppdrar åt Trafikverket att analysera behovet av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs större vägar.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att bedöma hur laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs större vägar, inklusive utbud och efterfrågan, förväntas utvecklas, analysera vilka nyttor, kostnader och andra konsekvenser som en utbyggnad av snabbladdare för tunga fordon längs större vägar är förknippad med samt möjliga affärsmodeller.

Eventuella åtgärder som kan främja en samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad ska analyseras. Trafikverket ska beskriva direkta och indirekta effekter för de transportpolitiska och de klimatpolitiska målen, inklusive utsläppen av växthusgaser samt redovisa hur åtgärden kopplar till den klimatpolitiska styrmedelsmixen i övrigt.

I uppdraget ingår även att analysera om det finns fördelar med att samordna utbyggnaden av snabbladdning för tunga fordon med utbyggnaden av snabbladdning för personbilar och lämna på förslag på hur en sådan samordning kan genomföras. Trafikverket ska vid genomförandet av uppdraget beakta pågående arbete med elvägar och åtgärder som syftar till överflyttning av godstransporter från
väg till järnväg och sjöfart. Vidare ska Trafikverket föra en nära dialog med den av regeringen inrättade Elektrifieringskommissionen. Trafikverket ska även föra en dialog med de aktörer som arbetar med att etablera regional laddinfrastruktur för tunga godstransporter.

Den del av uppdraget som avser samordning med utbyggnaden av
snabbladdning för personbilar längs större vägar ska redovisas till
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 13 november 2020.

Uppdraget ska i övrigt redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 februari 2021.