Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag inför översynen av EU:s godskorridorer på järnväg Diarienummer: I2020/02405, I2020/01142

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att ta fram ett kunskapsunderlag inför översynen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 av den 22 september 2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik (förordningen).

Ladda ner:

Trafikverket ska analysera godskorridorens funktion i Sverige samt förutsättningarna för och konsekvenserna av en eventuell förlängning av nuvarande godskorridor till Uleåborg och Narvik. I uppdraget ingår att göra relevanta analyser av den nationella och internationella marknaden för godstrafik på järnväg utifrån bestämmelserna i artikel 4 i förordningen, påverkan på nationella godstransporter, långsiktiga konsekvenser av en sådan kapacitetsfördelningsmodell för bland annat transportinfrastruktur och totalförsvar.