Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utvärdera reformen om reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning Diarienummer: S2020/08254

Publicerad

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska analysera utfallet av reformen om reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning. ISF ska i analysen studera reformens effekter för berörda individer vad gäller exempelvis ersättningsnivåer samt regelverkens tydlighet och transparens.

Ladda ner:

Uppdraget ska inkludera en analys av reformens utfall i relation till lagstiftarens intention. Analysen ska också belysa Försäkringskassans handläggning av merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag jämfört med handläggningen av handikappersättning och vårdbidrag.

ISF ska även analysera i handläggningen av de nya förmånerna när det gäller beslut om avslag, med särskilt fokus på den höga andelen avslag vad gäller merkostnadsersättning för barn.

Uppdraget ska delredovisas till Socialdepartementet senast den 5 februari 2021. Delredovisningen ska avse en initial analys av ärenden där bedömningen av omvårdnadsbehovet skiljer sig mellan vårdbidrag och omvårdnadsbidrag.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 30 november 2021 vad gäller omvårdnadsbidrag och 30 september 2022 vad gäller merkostnadsersättning.

Genvägar