Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Framställning om förlängd tid för uppdraget att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte Diarienummer: I2020/03366 I2020/02753

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 11 december 2019 (I2019/03306) ska slutrapportering av uppdraget ske av Myndigheten för digital förvaltning till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 december 2021.

Ladda ner:

Av slutrapporteringen ska det särskilt framgå hur den offentliga
förvaltningen kan använda sig av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte och vilken nytta sådan användning medför för den enskilda statliga myndigheten, kommunen eller regionen, samt för den offentliga förvaltningen som helhet.

Uppdraget ska delredovisas av Myndigheten för digital förvaltning till
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2021. I delredovisningen ska myndigheterna lämna förslag på lämplig struktur för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte vad avser gemensamma arbetsformer, rutiner, organisation och ansvarsfördelning för analys, kravställning, utveckling och förvaltning av de byggblock som ska ingå i infrastrukturen.

Myndigheterna ska i delredovisningen även lämna eventuella författningsförslag som reglerar myndigheternas uppgifter och ansvar inom den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte. Vidare ska delredovisningen innehålla den långsiktiga plan för arbetet med etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte som ska tas fram enligt uppdraget, samt en redovisning av arbetet med etablering av de enskilda byggblocken.

I övrigt gäller det tidigare beslutet oförändrat.