Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens Diarienummer: S2020/09284

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten och Statens jordbruksverk att tillsammans ansvara för en nationell samverkansfunktion för arbetet mot antibiotikaresistens.

Ladda ner:

Folkhälsomyndigheten och Statens jordbruksverk ska tillsammans med några ytterligare myndigheter och aktörer uppdatera den tvärsektoriella handlingsplanen mot antibiotikaresistens. Arbetet utgår från den svenska strategin för arbetet mot antibiotikaresistens från februari 2020.

Stor bredd av medverkande myndigheter

Följande myndigheter deltar: Arbetsmiljöverket, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forsknings-rådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Havs- och vattenmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Verket för innovationssystem (Vinnova) och Vetenskapsrådet.

Om det behövs kan även andra medverkande involveras i arbetet.

Folkhälsomyndigheten och Statens jordbruksverk ska – efter samråd med övriga medverkande – till Socialdepartementet redovisa uppdraget varje år senast den 31 december.

Uppdraget slutredovisas senast den 31 december 2024.