Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att bistå regionerna i att genomföra vaccination mot covid-19 Diarienummer: S2020/09217

Publicerad

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, hjälpa regionerna vaccinera mot covid-19 inom sina respektive geografiska områden.

Ladda ner:

 I uppdraget ingår att:

  • bistå regionerna i arbetet med att förbereda och genomföra vaccination mot covid-19 så att vaccineringen kan starta så snart som möjligt, genom att t.ex. bistå vid logistikhantering,
  • skyndsamt ta initiativ till att andra praktiska frågor för att genomföra
    vaccination identifieras och föra en dialog med berörda aktörer om
    möjliga lösningar,
  • baserat på den information som Folkhälsomyndigheten tar fram, och i samarbete med regionerna, anpassa och sprida information till allmänheten kring vaccinet, vaccinationsprocessen och vart den enskilde kan vända sig för att bli vaccinerad samt vilka riktlinjer som gäller för denna vaccinationsverksamhet, samt
  • där det är relevant samordna kommunikationen om vaccineringen med den kommunikation om pandemin som pågår nationellt och regionalt.

Nationellt, regionalt och lokalt samarbete

Länsstyrelserna samverkar med Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, regionerna, företrädare för kommuner samt andra berörda. Uppdraget genomföras i dialog med Sveriges Kommuner och Regioner.

Stockholm samordnar

Uppdraget samordnas av länsstyrelsen i Stockholms län och redovisas löpande till Socialdepartementet.

Länsstyrelserna bidrar senast 30 juni 2021 med underlag för en nationell lägesbild över hur vaccinationsarbetet mot covid-19 går.

Uppdraget avslutas den 31 december 2021.