Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att förbereda och genomföra inordnandet av uppdrag avseende analys och uppföljning av digitaliseringspolitiken Diarienummer: I2020/02963

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för digital förvaltning (Digg), att förbereda och genomföra inordnandet av vissa delar av uppdraget avseende analys och uppföljning av digitaliseringspolitiken där sådan uppföljning inte sker från Post- och telestyrelsen (PTS) (N2017/01901/D och I2019/01967/D). Inordnandet ska vara genomfört senast den 1 september 2021.

Ladda ner:

Inordnandet avser följande uppdrag:

  • bistå regeringen med underlag för att regeringen ska nå det övergripande målet för digitaliseringspolitiken, dvs. att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (prop. 2011/12:1, utg. omr.22, bet. 2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87),
  • följa upp, analysera och utvärdera hur Sverige presterar i förhållande till det övergripande målet för digitaliseringspolitiken, samt
  • identifiera, analysera och samla in data (i de delar som inte omfattas av annan myndighets uppdrag eller instruktionsenlig uppgift) kring hur Sverige presterar i förhållande till det övergripande målet för
    digitaliseringspolitiken.

Digg ska samverka med PTS vid uppdragets förberedande och löpande hålla Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) informerat om genomförandet av uppdraget samt återrapportera uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 september 2021.