Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver Diarienummer: S2020/08831

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att löpande uppdatera scenarier för hur spridningen av covid-19 kan utvecklas i framtiden.

Ladda ner:

Meningen är att bedöma om smittspridningens utveckling
kan vara underlag för planeringen för regional och kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg, myndigheter samt andra medverkande. Detta för att kunna möta olika situationer och skapa god beredskap.

Ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser

Scenarierna ska innehålla nationella och regionala perspektiv samt lindriga fall och fall som intensivvårdas. Myndigheten bedömer ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser för att hantera scenarierna, minska smittspridningen och minimera antalet sjukdoms- och dödsfall.

Bred samverkan

Folkhälsomyndigheten samverkar med länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Regioner och övriga berörda medverkande.

Myndigheten ska senast den 26 februari 2021 redovisa en första uppdatering till Socialdepartementet. Därefter redovisas scenarierna löpande i samband med att de uppdateras. Uppdraget slutredovisas den 31 december 2021, men kan förlängas.