Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att utreda frågan om stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder Diarienummer: Fi2020/04826

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Lantmäteriet i uppdrag att utreda om det finns förutsättningar för att införa generell stämpelskatteplikt för förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning på samma sätt som vid förvärv genom exempelvis köp eller byte, och i så fall lämna förslag med den innebörden. Om det saknas förutsättningar för att införa en generell skatteplikt ska myndigheten i stället lämna förslag som motverkar kringgående av stämpelskatteplikten vid sådana förvärv.

Lantmäteriet ska senast den 17 december 2021 till Regeringskansliet
(Finansdepartementet) redovisa uppdraget.