Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att utveckla och tillämpa en modell för systematiskt erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering Diarienummer: A2020/00442/JÄM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Jämställdhetsmyndigheten att i samarbete med Ekonomistyrningsverket, Kriminalvården, Skatteverket och Vetenskapsrådet ta fram och tillämpa en modell för systematiskt erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande inom jämställdhetsintegrering, inklusive jämställdhetbudgetering, i staten.

Ladda ner:

Jämställdhetsmyndigheten ska lämna en delrapport senast den 31 mars 2021 och en slutrapport senast den 31 mars 2022 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). Delrapporten ska innehålla en beskrivning av modellen för systematiskt erfarenhetsutbyte i staten samt en plan för hur modellen ska tillämpas under 2021. Slutrapporten ska innehålla en redovisning av uppdraget som helhet samt redogöra för hur modellen kan fortsätta att spridas i staten.