Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om utveckling av den statligt nationella samordningen och uppföljningen av cancervården Diarienummer: S2020/09801

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla den statligt nationella samordningen och uppföljningen av cancervården. Uppdraget består av två delar. Den ena delen innebär att Socialstyrelsen ska stärka den nationellasamordningen inom cancerområdet. Den andra delen utgör större delen av uppdraget, innebär att Socialstyrelsen ska utöka myndighetens nationella
uppföljning och analys av cancervårdens utveckling och behov.

Ladda ner:

Detta inkluderar även cancerscreening. I den andra delen ingår även ett antal specifika områden som Socialstyrelsen ska fokusera på under 2021. Uppdraget är avgränsat till cancerområdet, men kan på sikt komma att inbegripa fler områden, i syfte att stärka den statliga uppföljningen av hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 7 000 000 kronor under 2021. En sammanfattad redovisning av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet senast 30 mars 2022.