Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag till Skatteverket att motarbeta felaktig folkbokföring Diarienummer: Fi2020/05097

Publicerad

Regeringen ger Skatteverket i uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner inrätta ett pilotprojekt för att utreda omfattningen av problemet med felaktig folkbokföring och utveckla metoder och arbetssätt för att åtgärda felaktigheter.

Ladda ner:

Pilotprojektet ska bedrivas i områden där Skatteverket och kommunerna bedömer att problematiken, med tonvikt på trångboddhet och otillåten handel med hyreskontrakt, är eller kan antas vara särskilt förekommande. Uppdraget innefattar bosättningsutredningar inklusive oannonserade fysiska kontrollbesök. Skatteverket ska dra nytta av erfarenheter och samverkansformer från arbetet med uppdraget att inrätta ett pilotprojekt för att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet (Fi2020/02991).

I uppdraget ingår också att Skatteverket i enlighet med sitt ordinarie
uppdrag, även i andra områden, ska göra stickprovskontroller av
folkbokförda och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den
fastställda bosättningen är korrekt.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 juni 2022. Under genomförandet av uppdraget ska Skatteverket samråda med de statliga myndigheter som Skatteverket anser nödvändigt och inhämta upplysningar från närmast berörda fastighetsägare.

Pressmeddelande: Uppdrag till Skatteverket att motarbeta felaktig folkbokföring