Uppdrag att analysera Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel Diarienummer: N2020/03157

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att i samverkan med Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19 (S 2020:07), Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09) och RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) analysera och beskriva förutsättningarna för hur Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel står sig i jämförelse med andra länders kapacitet. Annan extern kompetens ska nyttjas i den mån det anses lämpligt.

Ladda ner:

Uppdraget omfattar ett kunskapsunderlag innehållande inventering av
anläggningstillgångar och kompetens, en omvärldsanalys och benchmarking gentemot jämförbara länder med avseende på särskilda privata och offentliga satsningar på området, inklusive grund för statligt stöd och då vilket marknadsmisslyckande som ligger bakom stödet.

Vidare ska kunskapsunderlaget presentera en analys av hur produktion av avancerade terapier, däribland cell- och genterapier, och vaccinproduktion kan nyttja gemensamma produktionsplattformar och hur den senaste utvecklingen ser ut inom området. Vid genomförande av uppdraget ska Vinnova föra dialog med Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och andra relevanta myndigheter och aktörer, inklusive life science-branschen.

Vinnova ska rapportera löpande till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och ska lämna en slutrapport till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 5 april 2021.