Uppdrag att bidra till att förenkla och effektivisera för verksamhetsutövare inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Diarienummer: N2021/00171

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att ta fram tjänster för att effektivisera och förenkla för företag och andra verksamhetsutövare inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och på det sättet ge förutsättningar för en effektiv och snabb ärendehandläggning. Tillväxtverket ska genomföra uppdraget i samråd med Statens jordbruksverk, Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att i ett första steg analysera företags och andra
verksamhetsutövares behov av stöd för ett effektivare, enklare och snabbare genomförande av tillstånds- och anmälningsprocessen utifrån gällande lagstiftning. Behovsanalysen ska ligga till grund för framtagandet av tjänster för en sammanhållen guidad process som tillsammans med mallar underlättar anmälnings- och ansökningsförfarandet och ger ökad transparens, förståelse för processen samt bidrar till kvalitativa anmälningar och ansökningar som ger förutsättningar för en effektiv och snabb ärendehandläggning. De tjänster som tas fram ska, i den mån det är möjligt och lämpligt, utformas på ett sätt som gör tjänsterna möjliga att använda även vid prövning av och anmälan om andra miljöfarliga verksamheter än sådana inom livsmedelskedjan.

Tillväxtverket ska också beakta pågående arbete för en ökad digitalisering av myndigheternas processer och informationshantering inom miljöområdet, bl.a. det arbete som pågår inom ramen för Samverkan om Smart miljöinformation.

Tillväxtverket ska samordna uppdraget och se till att de tjänster som utvecklas integreras i den redan pågående åtgärden 3, Förenkling genom utveckling av verksamt.se, i uppdraget att genomföra åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin under 2020–2025 (N2019/03240).

Tillväxtverket får för uppdragets genomförande använda 2 miljoner kronor under 2021. För 2022–2025 beräknas 5 miljoner kronor årligen tillföras för uppdraget. Medlen får även användas av Tillväxtverket för att medfinansiera insatser hos Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och länsstyrelserna samt andra berörda myndigheter.

Utgifterna för uppdraget ska belasta det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, upptagna anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 5.

En redovisning av uppdragets genomförande ska lämnas senast den 28 februari varje år från och med 2022 till regeringen (Näringsdepartementet). Myndigheterna ska utarbeta en gemensam redovisning av vidtagna åtgärder och uppnådda resultat i det arbete som Tillväxtverket, Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och länsstyrelserna och andra myndigheter genomfört. Vid den första redovisningen 2022 ska behovsanalysen bifogas samt en tidplan för de tjänster som ska utvecklas och en bedömning av de arbetsinsatser som förväntas av respektive myndighet för uppdraget. En slutredovisning av uppdraget samt en ekonomisk redovisning ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2026.

Genvägar