Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att tillhandahålla rättsligt stöd till offentlig förvaltning avseende digitalisering Diarienummer: I2021/00288

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för digital förvaltning (Digg) att tillhandahålla rättsligt stöd till den offentliga förvaltningen avseende förvaltningsgemensamma digitaliseringsfrågor. Det rättsliga stöd som ges ska utformas så att en hög grad av spridning och återanvändning kan
åstadkommas och ska således inte riktas till enskild aktör, dvs. kommun, region eller statlig myndighet.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att etablera former för att på ett lättillgängligt sätt kommunicera och sprida kunskap till den offentliga förvaltningen om de råd, vägledningar, eller liknande som ges. Digg ska vidare identifiera och analysera behov av eventuella författningsändringar för
att främja den fortsatta digitaliseringen.

Arbetet ska bedrivas så att varaktig samverkan med myndigheter och andra aktörer som bistår offentlig förvaltning med rättsligt stöd inom digitaliseringsområdet etableras. Detta med avseende på hur synergier och tydlighet beträffande ansvarsfördelning kan skapas.

Digg ska därför inhämta synpunkter och behov från relevanta myndigheter och andra aktörer, däribland Sveriges Kommuner och Regioner och Rådet för digitalisering av rättsväsendet. Under uppdragets genomförande ska särskilt beaktas den struktur som etableras inom regeringsuppdraget att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte (I2019/03306, I2019/01036 [delvis], I2019/01361 [delvis], I2019/02220).