Uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform Diarienummer: I2021/00109

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att redovisa vilka hinder som finns för att ladda bilen för boende i flerbostadshus och boende i övrigt som har bilparkering ordnad gemensamt med andra i exempelvis samfälligheter.

Ladda ner:

De hinder som identifierades i rapporten Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon, Boverkets rapport 2019:15, ska vara en utgångspunkt för redovisningen. Tillgång till laddning vid boendeparkering på gatumark ska särskilt belysas. Energimyndigheten ska i uppdraget även analysera och redovisa hinder för tillgång till icke-publik laddning vid befintliga byggnader som inte är bostäder, exempelvis vid arbetsplatser.

Om redovisningen visar att det föreligger hinder för en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering ska Energimyndigheten i de fall det bedöms lämpligt lämna förslag på samhällsekonomiskt effektiva åtgärder som underlättar för dem som har ett laddbart fordon att kunna ladda det i närheten av bostaden eller vid arbetsplatsen.

Energimyndigheten får även lämna förslag till författningsändringar, om syftet med ändringarna inte bedöms kunna uppnås med mindre ingripande styrmedel.

Alla förslag och åtgärder ska åtföljas av en konsekvensanalys. I konsekvensanalysen ska klimateffekter och andra relevanta nyttor, kostnader, övriga samhällsekonomiska konsekvenser och fördelningseffekter ingå. Inspiration kan tas från andra länder.

Eventuella andra förslag och handlingsalternativ som analyserats ska också redovisas samt skälen till varför dessa har valts bort.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 augusti 2021.