Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en kartläggning av ungdomars upplevda psykiska hälsa och ohälsa Diarienummer: S2021/01354

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Folkhälsomyndigheten att kartlägga ungdomars upplevda psykiska hälsa och ohälsa.

Ladda ner:

Kartläggningen ska svara på hur ungdomar mellan 13 och 25 år uppfattar:

  • sin psykiska hälsa, både det psykiska välbefinnandet och psykiska besvär,
  • vilka faktorer som verkar främjande och stärkande för ungdomars psykiska hälsa samt
  • vilket stöd unga själva efterfrågar och vilka aktörer som unga upplever att de kan, eller skulle vilja, få stöd ifrån.

Ungas egna erfarenheter

I uppdraget ska myndigheterna ta hänsyn till ungas egna erfarenheter. Ungdomar ska själva få komma till tals och beskriva sin egen livssituation. Unga hbtqi-personer ska särskilt uppmärksammas.

Samverkan med myndigheter och andra

Myndigheterna ska hämta in synpunkter och erfarenheter från Barnombudsmannen och samverka med myndigheter och övriga aktörer som kan komma att beröras av uppdraget. 

Uppdraget delredovisas senast den 1 juni 2021 och slutredovisas senast den 1 juni 2023.