Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra nationella informationsinsatser om vaccination mot covid-19 Diarienummer: S2020/09553

Publicerad

Regeringen gav den 17 december 2020 i uppdrag åt Folkhälsomyndigheten, Läkemedelverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen att samordnat och på nationell nivå informera främst allmänheten om vaccination mot covid-19.

Ladda ner:

Informationen ska vara samlad, lättillgänglig och uppdaterad. Myndigheterna ska särskilt informera grupper där vaccinationstäckningen är lägre även för andra slags vacciner. För dessa ska satsningen bidra till en högre vaccinationstäckning mot covid-19.

Desinformation och ryktesspridning

Myndigheterna ska hantera missinformation, desinformation och ryktesspridning. Information om vaccineringen bör samordnas med övrig nationell och regional kommunikation om pandemin.

Tidigare kommunikationsuppdrag

Myndigheterna ska ta hänsyn till tidigare kommunikationsuppdrag med koppling till corona, exempelvis Folkhälsomyndighetens, MSB:s och länsstyrelsernas uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten.

Regionala satsningar och ordinare uppdrag

Uppdraget ska samordnas med länsstyrelsernas regionala satsningar. Myndigheterna ska också ta hänsyn till MSB:s ordinarie uppdrag om missinformation, desinformation och ryktesspridning.

Samordning och samverkan

Folkhälsomyndigheten samordnar uppdraget. Myndigheterna samverkar med länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra berörda.

Uppdraget redovisas muntligt den 15 januari 2021, delredovisas senast den 31 mars 2021 och slutredovisas senast den 15 december 2021 till Socialdepartementet.