Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att granska djurhållning med avseende på risken för uppkomst och spridning av nya smittor mellan djur och människa (zoonoser) Diarienummer: N2021/00280

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att med utgångspunkt i det tidigare utbrottet av SARS-CoV-2 i svenska minkbesättningar granska sådan djurhållning som myndigheterna bedömer relevant med avseende på risken för uppkomst och spridning av nya zoonotiska smittor med betydande påverkan på folkhälsan samt redovisa eventuella behov av ytterligare insatser och föreslå förebyggande åtgärder för att minimera risken för överföring av sådana smittor mellan djur och människa.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att utifrån erfarenheterna av smittspridningen av SARS-CoV-2 hos minkar och dess koppling till den pågående covid-19-pandemin analysera och redogöra för hur befintliga smittskyddsstrukturer fungerar för att så långt som möjligt förebygga utbrott av zoonotiska sjukdomar med betydande risk för folkhälsan och i värsta fall potential till pandemisk spridning, samt ge förslag på vilka ytterligare förebyggande åtgärder som kan bidra till att förebygga framtida utbrott av sådana sjukdomar. Det kan även övervägas att se över hur ansvarsfördelningen mellan myndigheter fungerat under utbrottet och om det finns behov av att se över den i någon del utifrån dessa erfarenheter.

Myndigheterna ska beakta att förslagen till åtgärder är förenliga med svensk rätt, EU-rätt och internationell rätt. Eventuella ekonomiska konsekvenser av förslagen ska redovisas. Om det finns skäl ska myndigheterna peka på möjliga författningsförändringar. Om förslagen innebär kostnader för staten ska även förslag till finansiering lämnas.

Myndigheterna ska inhämta synpunkter från Folkhälsomyndigheten, och vid behov inhämta synpunkter från andra berörda myndigheter och intresseorganisationer.

Myndigheterna ska även beakta det pågående uppdraget att bedöma nationella försörjningsbehov inom djurens hälso- och sjukvård vid kris eller höjd beredskap (N2020/02693).

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2022.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.