Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att utvärdera Affärsverket svenska kraftnäts hantering av transmissionsnätsprojektet Sydvästlänken Diarienummer: I2021/00198

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att utvärdera Affärsverket svenska kraftnäts (Svenska kraftnät) hantering av transmissionsnätsprojektet Sydvästlänken.

Ladda ner:

Statskontoret ska särskilt belysa orsakerna till förseningen av projektet. I uppdraget ingår också att lämna förslag på åtgärder så att Svenska kraftnät i möjligaste mån kan undvika liknande problem i framtida investeringar i elnätet.