Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att genomföra en förstudie om åtgärder mot salmonella hos lantbrukets djur

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att genomföra en förstudie om åtgärder för att effektivt förebygga och hantera förekomst av salmonella hos lantbrukets djur.

Ladda ner:

. I uppdraget ingår att

  • analysera och bedöma befintligt kunskapsunderlag,
  • identifiera eventuellt behov av utveckling av befintliga och nya övervakningskomponenter,
  • identifiera vilka förebyggande åtgärder som krävs för att effektivt förhindra introduktion av smitta och
  • identifiera behov av åtgärder för en effektiv hantering och bekämpning när smitta konstaterats.

Även foder omfattas av uppdraget. De identifierade behov av åtgärder som bedöms relevanta ska, om möjligt, kostnadsberäknas och förslag på finansiering ska lämnas. En bedömning ska även göras om identifierade åtgärder kan påverka de befintliga svenska salmonellagarantierna.

Samråd ska ske med Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten och synpunkter ska inhämtas från berörda organisationer inom djurhälsan. Synpunkter ska vid behov även inhämtas från andra berörda myndigheter och intresseorganisationer.

Jordbruksverket får för uppdragets genomförande använda 2,5 miljoner kronor under 2021. SVA får för uppdragets genomförande använda 1 miljon kronor under år 2021. Utgifterna för uppdraget ska belasta det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, upptagna anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, för Jordbruksverket anslagspost 1 och för SVA anslagspost 9.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 januari 2022.