Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att lämna stöd till de regionala digitaliseringskoordinatorerna samt att samordna och koordinera digitala innovationshubbar Diarienummer: I2021/00794

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att lämna stöd till de regionala digitaliseringskoordinatorerna samt att samordna och koordinera digitala innovationshubbar.

Ladda ner:

Tillväxtverket ska senast den 26 mars respektive år 2021–2025 lämna en redovisning avseende de regionala digitaliseringskoordinatorernas verksamhet samt avseende arbetet med de digitala innovationshubbarna till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet). Redovisningen ska innehålla uppföljning och analys av hur verksamheten bedrivits inklusive identifierade behov och utmaningar, samt vilka resultat och effekter av arbetet som kunnat påvisas. I genomförandet av denna del av uppdraget ska Tillväxtverket inhämta synpunkter från Myndigheten för digital förvaltning.