Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram nationella utbildnings- och övningsplaner för katastrofmedicinsk beredskap och civilt försvar samt nationell samordning av utbildning och övning Diarienummer: S2021/02922

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att ta fram nationella utbildnings- och övningsplaner för katastrofmedicinsk beredskap och civilt försvar. Socialstyrelsen ska även redovisa hur aktuella områden för utbildning och övning identifieras och omhändertas under åren 2021 till 2025.

Ladda ner:

Uppdraget omfattar nationell samordning av kommuners och regioners deltagande inom området hälso- och sjukvård i nationella kris- och totalförsvarsövningar. Utgångspunkt är propositionen Totalförsvaret 2021–2025 (prop. 2020/21:30) och delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret (SOU 2020:23).

Regionernas behov för planering

Socialstyrelsen ska även utgå från de kunskapsunderlag som myndigheten har identifierat att regionerna behöver som stöd för sin planering.

Myndigheten tar inledningsvis fram nationella utbildnings- och övningsplaner inom:

• traumavård,
• omhändertagande av drabbade vid s.k. CBRN-händelse,
• katastrofmedicin och krisstöd samt
• hälso- och sjukvårdens roll i totalförsvaret.

Samverkan nationellt, regionalt och lokalt

Socialstyrelsen genomför uppdraget i samarbete med kommuner, regioner, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Försvarsmakten, Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra.

För att genomföra uppdraget får Socialstyrelsen under 2021 använda två miljoner kronor.

Uppdraget redovisas till Socialdepartementet senast den 1 oktober 2022.