Uppdrag att genomföra åtgärder för att återväta utdikade våtmarker Diarienummer: N2021/01632

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen att genomföra åtgärder för att återväta utdikade våtmarker.

Ladda ner:

Skogsstyrelsens ska i genomförande av uppdraget planera, informera och bedriva uppsökande verksamhet för lämplig mark för återvätning, värdera intrånget samt ingå avtal med fastighetsägare enligt nedan. Åtgärderna får till del genomföras inom ramen för arbetsmarknadsinsatser, till exempel Naturnära jobb.

Fastighetsägare kan på frivillig basis upplåta mark för ändamålet mot ersättning från myndigheten. Fastighetsägarens åtaganden ska regleras genom ett sådant avtal mellan myndigheten och fastighetsägaren som avses i 7 kap. 3 § andra stycket jordabalken (naturvårdsavtal).

Skogsstyrelsen ska ta fram riktlinjer för urval av marker, fastighetsägares åtaganden och ekonomisk ersättning. Värdering av den marknadsvärdeminskning som åtgärden ger upphov till ska utföras enligt gängse praxis för marknadsmässig värdering av intrång i skogsmark och ska, om möjligt, beakta att återvätningsåtgärden avses medföra att ett nytt naturtillstånd uppstår och att framtida dikningsåtgärder omfattas av 11 kap. miljöbalken. Vilken ersättning som ska utgå till fastighetsägaren ska bedömas i varje enskilt fall. Att överkompensation inte sker ska säkerställas.

För uppdragets genomförande får Skogsstyrelsen under 2021 rekvirera högst 50 miljoner kronor från Naturvårdsverket och kostnaderna belastar det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur. Skogsstyrelsen har för 2021 erhållit 5 miljoner kronor av samma anslag för rådgivning till markägare. För år 2022 och 2023 beräknas Skogsstyrelsen kunna rekvirera högst 70 miljoner respektive högst 49 miljoner kronor.