Uppdrag att strategiskt planera arbetet för ökad kolsänka

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk att strategiskt planera arbetet, inklusive att vidareutveckla metoder, för att minska avgången av växthusgaser från jord- och skogsbrukets organogena jordar och öka kolinlagringen i åker- och betesmark, som bidrar till negativa utsläpp av växthusgaser och kan bidra till kompletterande åtgärder i det klimatpolitiska ramverket.

Ladda ner:

Den strategiska planeringen ska omfatta

  • metodutveckling för åtgärder, kriterier och urval av lämpliga marker,
  • utvärdering av åtgärdernas effekt på utsläpp och upptag av växthusgaser, och
  • enhetlig dokumentation av utförda åtgärder som möjliggör uppföljning och underlag för klimatrapportering och redovisning gentemot riksdagen.

Arbetet syftar till att skapa ett administrativt ramverk som bidrar till att på ett transparent och robust sätt kunna mäta och verifiera minskad avgång av växthusgaser från jord- och skogsbrukets organogena jordar och ökad kolinlagring i åker- och betesmark. Ramverket ska utformas för att möjliggöra utvärderingar i förhand av åtgärder som underlag för prioritering mellan potentiella åtgärder. Arbetet ska också omfatta utformningen av metoder för beräkning och bokföring av åtgärdernas effekter, så att de potentiellt kan redovisas som kompletterande åtgärder i det klimatpolitiska ramverket. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i Klimatpolitiska vägvalsutredningens betänkande (SOU 2020:4), öka kunskapen och understödja vidareutveckling av respektive myndighets del i genomförandet av åtgärder som bidrar till att minska avgången av växthusgaser från jord- och skogsbrukets organogena jordar och öka kolinlagringen i åker- och betesmark. Myndigheterna kan även vid behov föreslå kompletteringar eller justeringar av tidigare lämnade underlag rörande relevanta stöd. Utgångspunkt för komplettering och genomförande av åtgärder är att de finansieras inom befintliga ekonomiska ramar. I uppdraget ingår att beakta och beskriva synergier och konflikter med andra samhälls- och miljömål till exempel åtgärder för vattenvägar och våtmarker, målen i livsmedelsstrategin, samt eftersträva samhällsekonomiskt effektiva åtgärder.

Myndigheterna ska för uppdragets genomförandet samråda med Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser. Skogsstyrelsen ska samordna redovisningen av uppdraget och redovisa till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2022.

För uppdragets genomförande får Skogsstyrelsen använda högst 1 500 000 kronor under 2021. För 2022 beräknas 1 500 000 kronor för genomförande av uppdraget. Utgifterna för uppdraget ska belasta det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel upptagna anslaget 1:1 Skogsstyrelsen.

För uppdragets genomförande får Statens jordbruksverk använda högst 1 500 000 kronor under 2021. För 2022 beräknas 1 500 000 kronor för genomförande av uppdraget. Utgifterna för uppdraget ska belasta det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel upptagna anslaget 1:8 Statens jordbruksverk.

Genvägar