Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att vidta förberedelser för införandet av familjeveckan Diarienummer: S2021/04990

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan att förbereda införandet av familjeveckan så som Socialdepartementet tidigare har föreslagit i departementspromemorian Införandet av en familjevecka påbörjas – familjedagspenning vid lov, studiedagar och utvecklingssamtal (Ds 2020:24).

Försäkringskassan slutredovisar senast den 31 mars 2022 uppdraget till Regeringskansliet.