Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att ta fram kunskap och genomföra en kommunikationsinsats om ekonomisk jämställdhet och covid-19-pandemin Diarienummer: A2021/01605

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Jämställdhetsmyndigheten att ta fram ett kunskapsunderlag om covid-19-pandemins påverkan på den ekonomiska jämställdheten i Sverige.

Ladda ner:

Jämställdhetsmyndigheten ska sammanställa kunskap om och i så fall hur, den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män har påverkats mot bakgrund av pågående covid-19-pandemi. I uppdraget ingår att göra en kunskapssammanställning från relevant forskning och berörda myndigheter samt att sprida kunskapen genom en utåtriktad kommunikationsinsats, i enlighet med vad som beskrivs i uppdraget. Syftet är att öka kännedomen om pandemins påverkan på den ekonomiska jämställdheten.

Jämställdhetsmyndigheten ska i uppdraget samverka med Kommissionen för jämställda livsinkomster (dir. 2020:22) i de delar myndigheten finner det relevant. Parallellt med slutförandet av uppdraget ska myndigheten förbereda och genomföra en utåtriktad kommunikationsinsats. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast 17 december 2021.

Jämställdhetsmyndigheten får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2021 från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Senast vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.