Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att analysera nytta och risker vid genomförandet av förordningen om en gemensam digital ingång Diarienummer: S2021/06177

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att analysera nyttan och riskerna med att myndigheterna inför den så kallade SDG-förordningen. Myndigheterna ska också redovisa vad de kan göra för att minska eventuella risker för välfärdsbrottslighet när det blir dags att införa förordningen.

Ladda ner:

Myndigheterna analyserar risker för välfärdsbrottslighet

Myndigheterna ska särskilt se på hur elektronisk identifiering används för de onlinetjänster som SDG-förordningen reglerar inom Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens verksamhet. De ska också analysera de risker för välfärdsbrottslighet som den elektroniska identifieringen och tillämpningen av förordningen kan föra med sig. 


Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska bland annat samverka med Myndigheten för digital förvaltning (Digg). Myndigheterna ska stödja Digg med att ta fram en plan för att genomföra införandet av bevisutbyte enligt engångsprincipen.

Tar hänsyn till pågående arbeten

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska ta hänsyn till det arbete som pågår vid Samordningsgruppen för SDG-förordningen. 

Senast den 15 december 2021 redovisar Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten uppdraget gemensamt. 

I redovisningen ska myndigheterna bland annat beskriva vilka nyttor och risker de har identifierat och hur omfattande myndigheterna bedömer att dessa är. Analysen ska särskilt se på identitetskontroll och på hur man kan göra eventuella risker för välfärds brottslighet så liten som möjligt. Också andra risker ska beaktas och vid behov redovisas. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska föreslå hur man kan minimera identifierade risker inom befintliga IT-system, flöden och regelverk. 

Myndigheterna ska analysera vilka konsekvenser genomförandet av SDG-förordningen innebär. Konsekvensanalysen ska se på kostnader och besparingar i samband med att respektive myndighet genomför förordningen. Analysen ska utgå från kravet på kostnadseffektivitet i staten.